ورق ژئو ممبران ورق ژئو ممبران .

ورق ژئو ممبران

کاربردهای ژئوممبران

کاربردهای
ژئوممبران استعمال
درمخازن آب به خواسته جلوگیری از هرز رفتن و آلوده و کثیف شدن مخازن به کار گیری
در مخازن پساب به مراد پرهیز از آلودگی محیط و آبهای زیر زمینی ایزولاسـیون
سـازه هـای بتنـی زیـر زمینـی جهت محافظـت در برابـر رطوبت و مـواد خورنده پوشـش
دهـی پـی سـاختمان هـای مرتفـع جهـت جلوگیـری از نفـوذ آب در فوندانسـیون سـاختمان پوشش
دهی لاگون های تصفیه فاضاب های شهری و پساب های صنعتی به کارگیری
جهت ساخت پوشش غیر قابل نفوذ در محل های دفن بهداشتی زباله به کار گیری
به تیتر عایق دراستخر های مراقبت آب به کارگیری
به عنوان عایق در دریاچه های مصنوعی پوشش
دهی تالاب ها و دریاچه های مصنوعی پوشش

ورق ژئوممبران
دهی حوضچه های رشد ماهی و میگو پوشش
دهی مخازن ذخیره مواد شیمیایی پوشش
دهی تونل های عبور و مرور وسایل نقلیه و مترو پوشش
دهی شبکه های انتقال آب و فاضلاب به کارگیری
در بستر سازی جاده ها و خطوط ریلی استعمال
در محل هایی که نیاز به ایزولاسیون دارد استعمال
در پروسه لیچینگ مواد معدنی پوشش
دهی کف و دیواره مخازن سوخت پوشش
دهی حوضچه های تبخیر ورق
های ژئوممبران شـرکت جوانـه پـوش پارسـه در راسـتای بـرآورده کـردن نیازهـای بخش کشـاورزی و صنعتـی کشـوربا داشـتن سـابقه طولانـی در قضیه تولیـد محصول ها نوین پلیمری در شـهرک صنعتی شـیراز کار دارااست . یکی از محصولات تولیدی شـرکت، ورق هـای ژئوممبـران پلـی اتیلنی می باشـد .
ژئوممبـران هـا، یکـی از بزرگتریـن گـروه هـا از خانـواده مـواد ژئوسـنتتیک هسـتند کـه طـی دو دهـه اخیـر بـه موثرتریـن و شـناخته شـده تریـن مـواد جهت عایـق هـای مهندسـی و صنعتـی تبدیـل شـده انـد .

ایـن محصـول در شـرکت جوانـه پـوش پارسـه براسـاس برتریـن ماشـین آلات مـدرن وبسـیار دقیـق بـا تکنولـوژی روز دنیـا تولیـد شـده اسـت . ژئوممبران پلـی اتیلنـی مقاومـت شـیمیائی خوبـی در مقابـل مـواد اسـیدی و قلیایـی دارد، همچنیـن بـا افـزودن مقـاوم کننـده هـا مـی تـوان مقاومـت آن را در مقابـل UV خورشـید و اکسـید کننـده هـای محیـط افزایـش اعطا کرد . انعطـاف خیر چنـدان فراوان البته بـرای عایـق بنـدی در سـطوح وسـیع قابـل قبولـی داراست . مـوارد فـوق باعـث شـده اسـت ژئوممبـران پلـی اتیلنـی شـناخته شـده تریـن نـوع ژئوممبـران بـوده و بـا در نظـر گرفتـن مسـائل فنـی و اقتصـادی در بسـیاری از کاربردهـا نظیـر احـداث حوضچـه هـای حفظ فاضلاب، لندفیـل ها، و مخازن ثانویه مـواد هیدروکربنی انتخـاب بهینـه محسـوب شـود .

مزایای
ژئوممبران نسبت به سایر محصولات


برچسب: ورق ژئوممبران،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۱:۰۷ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)