ورق ژئو ممبران ورق ژئو ممبران .

ورق ژئو ممبران

زهكشي سه بعدي

ورق ژئوممبران


ژئوتكستايل تحت عنوان يك پوشش زهكشي بايد بتوانـد آب را بـه راحتـي از خـود
عبور داده و از لحاظ هيدروليكي خاك را در صدر دست نگه دارااست. از لحاظ طراحي، بايـد
به گرفتگي ژئوتكستايل اعتنا داشت و به گونهاي فعاليت كرد تا ضمن حفـظ سـهولت
جريان آب، ساختمان خاك پايدار مانـده و از مهـاجرت ذرات جلـوگيري شـو د. در
موضوع گزينش اين ماده، از نگاه ظرفيت كافي جريان به يك ژئوتكستايل با ساختار گشوده
و از ديد نگهداري ذرات خاك به ژئوتكستايلي با ساختار فشرده نيـاز اسـت. ظرفيـت
عبور جريان ژئوتكستايل بايـد حـداقل 10 برابـر ظرفيـت عبـور جريـان خـاك باشـد
(USDA .(جزئيات مرتبط با خصوصيات و روشهاي امتحان ژئوتكستايلها در كتاب
راهنماي ملي مهندسي وزارت كشاورزي آمريكـا USDA و اسـتانداردهاي زهكـش ي
شهري از انتشارات انجمن مهندسين سيويل آمريكا ASCE ارايه شده‌است. در همين
ارتباط نشريه FHWA) راهنماي طراحي بزرگراههاي فـدرال) و نـشريه دفتـر مهندسـي
ارتش آمريكا دو مـدرك معتبـر در ايـن زمينـه در آمريكـا هـستند. در انگلـستان نيـز
اســتاندارد BS8006 يــك مرجــع بــسيار خــوب بــشمار مــيرود. هــم چنــين نــشريه
CEN-299WG9 يك مبداء عمومي داراي اعتبار محسوب ميگردد.
هنگاميكه از ژئوتكستايل تحت عنوان نگهدارنده در يك يا دو طرف ژئوممبران اسـتفاده
ميشود، ضخامت و مقاومت به پارهشدگي براي اجتناب از آسيبديـدگي در هنگـام
نصب، از مهمترين مشخصهها ميباشد.
كاربرد مواد ژئوسنتتيك در آبياري و زهكشي 72
8-2 -تعيين ژئوممبرانها
تعيين مدل ژئوممبران بحثي كليدي ميباشد. تمام ژئوممبرانها داراي نقاط ضـعف
و قوت مرتبط با خويش مي‌باشند. حتي ژئوممبرانهاي شبيه توليد شـده در كارخانجـات
متفاوت، به ميزان قابل ملاحظهاي داراي خصوصيات عملكردي مختلف ميباشند. از
اين لحاظ نميتوان مادهاي را يافت كه كليه نيازها را تأمين نمايد. عامل ها متعددي بـر
تعيين جور مواد پوششي كانالها دخيل ميباشد كه از آن گزاره ميتوان به مقاومـت بـه
سوراخشدگي، عملكرد حرارتي، قابليت اعتماد در محل اتصال درزها، ويژگي تـنش
- كرنش، و مقاومت به اشعه ماوراء بنفش اشاره كرد . مقاومت به اشعه ماوراء بـنفش
براي ژئوممبرانهايي كه در معرض روشنايي خورشيد قرار مـيگيرنـد مهـم اسـت ، امـا در
گزينه ژئوممبرانهايي كه مدفون گرديده و يا در زير مواد حفاظت كننده قرار دارنـد (بـه
استنثناء مواردي كه در هنگام نصب براي چندين هفته فارغ از حفاظ رها شوند) اهميت
كمتري دارااست


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۳۸:۲۱ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

زهكشي سه بعدي

ورق ژئوممبران


ژئوتكستايل تحت عنوان يك پوشش زهكشي بايد بتوانـد آب را بـه راحتـي از خـود
عبور داده و از لحاظ هيدروليكي خاك را در صدر دست نگه دارااست. از لحاظ طراحي، بايـد
به گرفتگي ژئوتكستايل اعتنا داشت و به گونهاي فعاليت كرد تا ضمن حفـظ سـهولت
جريان آب، ساختمان خاك پايدار مانـده و از مهـاجرت ذرات جلـوگيري شـو د. در
موضوع گزينش اين ماده، از نگاه ظرفيت كافي جريان به يك ژئوتكستايل با ساختار گشوده
و از ديد نگهداري ذرات خاك به ژئوتكستايلي با ساختار فشرده نيـاز اسـت. ظرفيـت
عبور جريان ژئوتكستايل بايـد حـداقل 10 برابـر ظرفيـت عبـور جريـان خـاك باشـد
(USDA .(جزئيات مرتبط با خصوصيات و روشهاي امتحان ژئوتكستايلها در كتاب
راهنماي ملي مهندسي وزارت كشاورزي آمريكـا USDA و اسـتانداردهاي زهكـش ي
شهري از انتشارات انجمن مهندسين سيويل آمريكا ASCE ارايه شده‌است. در همين
ارتباط نشريه FHWA) راهنماي طراحي بزرگراههاي فـدرال) و نـشريه دفتـر مهندسـي
ارتش آمريكا دو مـدرك معتبـر در ايـن زمينـه در آمريكـا هـستند. در انگلـستان نيـز
اســتاندارد BS8006 يــك مرجــع بــسيار خــوب بــشمار مــيرود. هــم چنــين نــشريه
CEN-299WG9 يك مبداء عمومي داراي اعتبار محسوب ميگردد.
هنگاميكه از ژئوتكستايل تحت عنوان نگهدارنده در يك يا دو طرف ژئوممبران اسـتفاده
ميشود، ضخامت و مقاومت به پارهشدگي براي اجتناب از آسيبديـدگي در هنگـام
نصب، از مهمترين مشخصهها ميباشد.
كاربرد مواد ژئوسنتتيك در آبياري و زهكشي 72
8-2 -تعيين ژئوممبرانها
تعيين مدل ژئوممبران بحثي كليدي ميباشد. تمام ژئوممبرانها داراي نقاط ضـعف
و قوت مرتبط با خويش مي‌باشند. حتي ژئوممبرانهاي شبيه توليد شـده در كارخانجـات
متفاوت، به ميزان قابل ملاحظهاي داراي خصوصيات عملكردي مختلف ميباشند. از
اين لحاظ نميتوان مادهاي را يافت كه كليه نيازها را تأمين نمايد. عامل ها متعددي بـر
تعيين جور مواد پوششي كانالها دخيل ميباشد كه از آن گزاره ميتوان به مقاومـت بـه
سوراخشدگي، عملكرد حرارتي، قابليت اعتماد در محل اتصال درزها، ويژگي تـنش
- كرنش، و مقاومت به اشعه ماوراء بنفش اشاره كرد . مقاومت به اشعه ماوراء بـنفش
براي ژئوممبرانهايي كه در معرض روشنايي خورشيد قرار مـيگيرنـد مهـم اسـت ، امـا در
گزينه ژئوممبرانهايي كه مدفون گرديده و يا در زير مواد حفاظت كننده قرار دارنـد (بـه
استنثناء مواردي كه در هنگام نصب براي چندين هفته فارغ از حفاظ رها شوند) اهميت
كمتري دارااست


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۳۷:۱۷ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

فرق برليان طبيعي و مصنوعي

انگشتر عقيق


ه سنگ فيروزه اي كه دارنده رنگ پر‌نور ميباشد (چغاله) و به سنگ فيروزه¬اي كه دارنده رنگ تماماً طبيعي فيروزه اي باشد (طفول) و به سنگ فيروزه اي كه دارنده رنگ تماماً طبيعي باشد (فيروزه شجري) مي گويند.
- گونه هاي برليان:
برليان طبيعي، برليان تصنعي و مصنوعي (اتمي)
- فرق برليان طبيعي و تصنعي و مصنوعي:
برليان اتمي بعداز مدتي در آب كدر مي‌گردد البته برليان طبيعي كدر نمي‌شود. برليان اتمي زماني روي فعاليت سوار مي‌شود، تحت فعاليت معلوم ميباشد و در حالتي‌كه دستمان را پايين آن بگذاريم منعكس شدن نوروروشنايي ندارد البته برليان طبيعي داراست .
برليان طبيعي از كالا كربن و برليان اتمي از كالا اكسيد ذيل كونيوم ميباشد.
اشكال برليان ها را از روي تراش آنان معلوم ميكنند.
گونه هاي تراش برليان:
تراش گرد، ماكيز، 8 تراش، 24 تراش، 48 تراش، تمام تراش، اشكي، باگت... وزن منحصر برليان 52/3 گرم بر سانتيمتر مكعب ميباشد.
نگينهايي كه بر اثر حرارت ميسوزند: فيروزه، عقيق، زمرد، مرواريد
نگينهايي كه بر اثر حرارت نمي سوزند: برليان، ياقوت، زيرجد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۰:۵۳ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

ژئوسنتتيك چيست؟

ورق ژئوممبران

واژة «ژِئوسنتتيك
پروژه هاي عمراني مرتبط با زمين، خاك و سنگ داشته و پسوند «سنتتيك» به معناي مصنوعي (يا ساختگي كه متضاد طبيعي
است) اشاره به اين مطلب دارد كه اين مصالح منحصراً از فرآورده هاي ساخت انسان توليد مي شوند. مصالح مورد استفاده در
توليد ژئوسنتتيك ها عمدتاً پليمرهاي مصنوعي هستند كه از نفت خام مشتق مي شوند. گرچه از لاستيك (كائوچو)، پشم
شيشه (فايبرگلاس) و ديگر مصالح نيز بعضي مواقع براي توليد ژئوسنتتيك ها استفاده مي شود. ژئوسنتتيك، در واقع واژه اي
عام است كه دامنة وسيعي از فرآورده هاي توليد شده توسط مصالح پليمري را شامل مي شود. رايج ترين اين محصولات
پليمري عبارتند از: ژئوتكستايل ها، ژئوگريدها، ژئونت ها، ژئوممبرين ها و ژئوكمپوزيت ها كه همراه با خاك، سنگ و يا هر
مصالح مهندسي ديگر در بسياري از پروژه هاي ساخت دست انسان به كار گرفته مي شوند.

1
American Society for Testing and Materials
2
Geosynthetic
2
www.AMS.ir
فصل دوازدهم: آشنايي با ژئوسنتتيك ها
، پشم، پنبه و غيره) نيز به همراه خاك، سنگ و يا ديگر 2 ، الياف نارگيل 1 بعضي مواقع مصالح ساخته شده از الياف طبيعي (كَنَف
مصالح مهندسي به كار گرفته مي شوند. مخصوصاً در پروژه هاي عمراني موقت و كوتاه مدت. چنين مصالحي كه آن ها را مـي
» (نَچِرال به معناي طبيعي، Geonatural (ناميد، هنگامي كه به همراه خاك به كار گرفته مي شوند بـه دليـل 4 توان «ژِئونَچِرال
تجزيه پذيري داراي عمر كوتاهي بوده و بنابراين داراي كاربردهايي به تنوع ژئوسنتتيك ها نيستند. گرچه ژئونچرال هـا تفـاوت
هاي بارزي با ژئوسنتتيك ها به لحاظ مادي و فيزيكي دارند، آن ها را مي توان فرآورده هاي مكمل ژئوسنتتيك ها دانست و نه
جايگزيني براي آن ها زيرا موارد كاربرد آن ها در بعضي موارد با يكديگر مشترك است. در حقيقت ژئونچرال هـا نيـز مصـالحي
(الياف چوب، Lignin (و سلولز تشـكيل شـده 5 پليمري هستند چون بخش عمداي از آن ها از پليمرهاي طبيعي همانند لينين
است.
هنگامي كه از ژئوسنتتيك ها در تماس با خاك، سنگ يا هر مصالح مهندسي ديگر استفاده مي شود همواره يك يا
چندين عملكرد از عملكردهاي پاية زير را اجرا مي نمايند:
عملكردهاي ژئوسنتتيك ها : مهم!

 

 

1. Rei


برچسب: ورق ژئوممبران،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۰:۵۳ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)